Algemene voorwaarden & huisregels

Goed om te weten voordat je BROODS bezoekt en te gast bent op een van onze locaties.

Artikel 1 Definities

1.1 Broods

Een besloten vennootschap waarin onder andere broodjes, gebak en (fris)dranken worden verkocht onder de handelsnamen Broods Zeddam bv. En Broods Ulft bv.

1.2 Verlenen van horecadienst(en)

Het door Broods verstrekken eten en/of drank, alles met alle daarbij behorende werkzaamheden en diensten, en alles in de ruimste zin van het woord.

1.3 Gast

De natuurlijke perso(o)n(en) aan wie op grond van een met Broods gesloten horecaovereenkomst één of meer horecadienst(en) moet(en) worden verleend.


Artikel 2 Totstandkoming van horecaovereenkomsten

2.1 Broods kan te allen tijde om welke reden dan ook het sluiten van een horecaovereenkomst weigeren, tenzij een zodanige weigering plaatsvindt uitsluitend op één of meer gronden die in artikel 429 quater van het Wetboek van Strafrecht zijn aangemerkt.

2.2 Alle door Broods gedane aanbiedingen ter zake de totstandkoming van een horecaovereenkomst zijn vrijblijvend en onder het voorbehoud “zolang de voorraad (c.q. capaciteit) strekt”. Doet Broods binnen een redelijke termijn na aanvaarding door de gast een beroep op bedoeld voorbehoud dan wordt de beoogde horecaovereenkomst geacht niet tot stand te zijn gekomen.

2.3 Een horecaovereenkomst voor (een) gast(en) aangegaan door tussenpersonen (cargadoors, reisbureaus, Online Travel Agents en andere horecabedrijven e.d.), al dan niet in naam van hun relatie(s), worden geacht mede voor rekening en risico van deze tussenpersonen te zijn gesloten. Broods is aan tussenpersonen geen commissie of provisie, hoe ook genaamd, verschuldigd, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen. De gast(en) en de tussenperso(o)n(en) zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het verschuldigde.


Artikel 3 Algemene rechten en verplichtingen van het Broods

3.1 Broods is, onverminderd het bepaalde in de hiernavolgende artikelen, krachtens de horecaovereenkomst verplicht op de overeengekomen tijdstippen de overeengekomen horecadiensten te verlenen op de gebruikelijke wijze van Broods.

3.2 Broods is gerechtigd op ieder moment zonder opzegtermijn het verstrekken van horecadiensten aan een gast te beëindigen wanneer de gast de huis- en/of gedragsregels overtreedt, of zich anderszins zodanig gedraagt dat de orde en de rust in Broods en/of de normale exploitatie daarvan wordt verstoord. De gast dient alsdan op eerste verzoek Broods te verlaten. Indien de gast op een andere wijze niet volledig voldoet aan al zijn verplichtingen die hij uit welken hoofde ook jegens Broods heeft dan is Broods gerechtigd de dienstverlening te beëindigen.

3.3 Broods is na overleg met het ter plaatse bevoegd gezag gerechtigd de horecaovereenkomst wegens gegronde vrees voor verstoring van de openbare orde buitengerechtelijk te ontbinden. Maakt Broods van deze bevoegdheid gebruik, dan zal Broods tot geen enkele schadevergoeding jegens de gast gehouden zijn.

3.4 Broods is niet verplicht enig goed van de gast in ontvangst en/of in bewaring te nemen. Het voorgaande houdt in dat Broods niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk is voor schade, verlies of diefstal van enig goed van de gast, welke Broods geweigerd heeft om in ontvangst en/of bewaring te nemen.


Artikel 4 Algemene verplichtingen van de gast

4.1 De gast is verplicht om zich aan de in Broods geldende huis- en gedragsregels te houden en de redelijke aanwijzingen van Broods op te volgen. Broods moet de huis- en gedragsregels op een duidelijk waarneembare plaats kenbaar maken of schriftelijk verstrekken. Redelijke aanwijzingen mogen mondeling worden gegeven.

4.2 De gast is verplicht om mee te werken aan redelijke verzoeken van Broods in het kader van diens wettelijke plichten omtrent onder andere veiligheid, identificatie, voedselveiligheid/hygiëne en beperking van overlast. 


Artikel 5 Aansprakelijkheid van Broods

5.1 Broods is tegenover de gast aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een tekortkoming door Broods in de nakoming van de overeenkomst, tenzij die tekortkoming niet kan worden toegerekend aan Broods dan wel aan personen van wier hulp Broods bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt.

5.2 Voor schade aan of met voertuigen van de gast veroorzaakt, is Broods niet aansprakelijk behoudens indien en voor zover de schade het rechtstreeks gevolg is van opzet of grove schuld van Broods.

5.3 Aansprakelijkheid van Broods is beperkt tot het bedrag dat redelijkerwijs te verzekeren valt.


Artikel 6 Aansprakelijkheid van de gast

6.1 De gast en degenen die hem vergezellen zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die voor Broods en/of enige derde is en/of zal ontstaan als direct of indirect gevolg van een toerekenbare tekortkoming en/of onrechtmatige daad, waaronder overtreding van de huisregels is begrepen, begaan door de gast en/of degenen die hem vergezellen, alsmede voor alle schade die is veroorzaakt door enig dier en/of enig goed waarvan zij houder zijn of die onder hun toezicht staan.


Artikel 7 Afrekening en betaling

7.1 De gast is de in de horecaovereenkomst overeengekomen prijs verschuldigd. De prijzen worden vermeld op lijsten die door Broods op een voor de gast zichtbare plaats zijn aangebracht of zijn opgenomen in een lijst die aan de gast, desnoods op diens verzoek, wordt overhandigd of die via digitale bronnen toegankelijk is voor de gast. Een lijst wordt geacht voor de gast zichtbaar aangebracht te zijn indien deze zichtbaar is in de normaal toegankelijke ruimten van Broods.

7.2 Alle rekeningen zijn door de gast verschuldigd op het moment dat ze aan hem worden gepresenteerd. De gast dient voor contante betaling of betaling per pin zorg te dragen. Broods weigert munten van 1 of 2 eurocent en grote biljetten van 100, 200 en 500 euro aan te nemen.

7.3 De gast is hoofdelijk aansprakelijk voor alle bedragen die hij/zij aan Broods uit welken hoofde ook verschuldigd zijn. Horecaovereenkomsten worden behoudens andersluidend beding geacht mede namens elke gast gesloten te zijn. Door te verschijnen geeft de gast te kennen dat de gast bevoegd was hem bij het sluiten van de betreffende horecaovereenkomst te vertegenwoordigen.

7.4 Zolang een leverancier niet geheel aan al zijn verplichtingen jegens Broods heeft voldaan is Broods gerechtigd om alle goederen welke door de leverancier aan Broods zijn geleverd onder zich te nemen en te houden, totdat de leverancier ten genoegen van Broods aan al zijn verplichtingen voldaan. Naast een retentierecht komt Broods in voorkomend geval een pandrecht toe op de betreffende goederen.

7.5 Betaling geschiedt in euro’s.

7.6 Broods is nimmer gehouden om andere betaalmiddelen dan contant of pin te accepteren.


Artikel 8 Overmacht

8.1 Als overmacht voor Broods, die maakt dat een eventuele daardoor veroorzaakte tekortkoming Broods niet kan worden toegerekend, geldt iedere voorziene of onvoorziene, voorzienbare of onvoorzienbare omstandigheid die het uitvoeren van de horecaovereenkomst door Broods zodanig bemoeilijkt dat het uitvoeren van de horecaovereenkomst onmogelijk dan wel bezwaarlijk wordt.

8.2 Indien een van de partijen bij een horecaovereenkomst niet in staat is om aan enige verplichting uit die horecaovereenkomst te voldoen, is hij verplicht de andere partij hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.


Artikel 9 Gevonden voorwerpen

9.1 In het gebouw en aanhorigheden van Broods verloren of achtergelaten voorwerpen, die door de gast worden gevonden, moeten door deze zo spoedig mogelijk bij Broods worden ingeleverd.

9.2 Van voorwerpen, waarvan de rechthebbende zich niet binnen een jaar na de inlevering daarvan bij Broods heeft gemeld, verkrijgt Broods de eigendom.

9.3 Indien Broods door de gast achtergelaten voorwerpen aan deze toezendt geschiedt zulks geheel voor rekening en risico van de gast. Broods is nimmer tot toezending verplicht.


Artikel 10 Kurken- en keukengeld

10.1 Broods kan de gast verbieden om zelf meegebracht eten en/of drinken in Broods, daaronder het terras mede begrepen, te nuttigen, tenzij anders afgesproken.


Artikel 11 Toepasselijk recht en geschillen

11.1 Op horecaovereenkomsten is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing.

11.2 De ongeldigheid van één of meer van de bedingen in deze algemene voorwaarden laat de geldigheid van alle andere bedingen onverlet. Blijkt een beding in deze algemene voorwaarden om enigerlei reden ongeldig, dan worden partijen geacht een geldig vervangend beding overeen te komen, dat het ongeldige beding naar strekking en reikwijdte zoveel mogelijk benadert.


Broods Zeddam B.V.,

KvK 65128265

Vestigingsnr. 000033878722

Beekseweg 1

7038EA Zeddam


Broods Ulft B.V.,

KvK 78504198

Vestigingsnr. 000046123555

Debbeshoek 13

7071XK Ulft